Calendar

Day Date Jun-14 Working Days
Sem Total
Sun 1      
Mon 2      
Tue 3      
Wed 4      
Thu 5      
Fri 6      
Sat 7      
Sun 8      
Mon 9      
Tue 10      
Wed 11      
Thu 12      
Fri 13      
Sat 14      
Sun 15      
Mon 16      
Tue 17      
Wed 18 College Re-opens 1 1
Thu 19   2 2
Fri 20   3 3
Sat 21   - -
Sun 22   - -
Mon 23   4 4
Tue 24   5 5
Wed 25   6 6
Thu 26   7 7
Fri 27   8 8
Sat 28   - -
Sun 29   - -
Mon 30   9 9

July -14

Day Date Jul-14 Working Days
Sem Total
Tue 1   1 10
Wed 2   2 11
Thu 3   3 12
Fri 4   4 13
Sat 5   - -
Sun 6   - -
Mon 7   5 14
Tue 8   6 15
Wed 9   7 16
Thu 10   8 17
Fri 11   9 18
Sat 12   - -
Sun 13   - -
Mon 14   10 19
Tue 15   11 20
Wed 16   12 21
Thu 17   13 22
Fri 18   14 23
Sat 19   - -
Sun 20   - -
Mon 21   15 24
Tue 22   16 25
Wed 23   17 26
Thu 24   18 27
Fri 25   19 28
Sat 26   - -
Sun 27   - -
Mon 28   20 29
Tue 29 Ramzan - -
Wed 30   21 30
Thu 31   22 31

August -14

Day Date Aug-14 Working Days
Sem Total
Fri 1   1 32
Sat 2   - -
Sun 3   - -
Mon 4   2 33
Tue 5 Lady of Snows festival - -
Wed 6   3 34
Thu 7   4 35
Fri 8   5 36
Sat 9   - -
Sun 10   - -
Mon 11   6 37
Tue 12   7 38
Wed 13 Founder's Day 8 39
Thu 14   9 40
Fri 15 Independence Day - -
Sat 16   - -
Sun 17 Sri Jeyanthi - -
Mon 18   10 41
Tue 19   11 42
Wed 20   12 43
Thu 21   13 44
Fri 22   14 45
Sat 23   - -
Sun 24   - -
Mon 25   15 46
Tue 26   16 47
Wed 27   17 48
Thu 28   18 49
Fri 29 Sri Vinayagar Chadurthi - -
Sat 30   - -
Sun 31   - -

September -14

Day Date Sep-14 Working Days
Sem Total
Mon 1   1 50
Tue 2   2 51
Wed 3   3 52
Thu 4   4 53
Fri 5   5 54
Sat 6   - -
Sun 7   - -
Mon 8   6 55
Tue 9   7 56
Wed 10   8 57
Thu 11   9 58
Fri 12   10 59
Sat 13   - -
Sun 14   - -
Mon 15   11 60
Tue 16   12 61
Wed 17   13 62
Thu 18   14 63
Fri 19   15 64
Sat 20   - -
Sun 21   - -
Mon 22   16 65
Tue 23   17 66
Wed 24   18 67
Thu 25   19 68
Fri 26   20 69
Sat 27   - -
Sun 28   - -
Mon 29   21 70
Tue 30   22 71

October -14

Day Date Oct-14 Working Days
Sem Total
Wed 1   1 72
Thu 2 Gandhi Jeyanthi, Ayutha Pooja - -
Fri 3 Vijaya Dasami - -
Sat 4   - -
Sun 5 Bakrid - -
Mon 6   2 73
Tue 7   3 74
Wed 8   4 75
Thu 9   5 76
Fri 10   6 77
Sat 11   - -
Sun 12   - -
Mon 13   7 78
Tue 14   8 79
Wed 15   9 80
Thu 16   10 81
Fri 17   11 82
Sat 18   - -
Sun 19   - -
Mon 20   12 83
Tue 21   13 84
Wed 22 Deepavali - -
Thu 23   14 85
Fri 24   15 86
Sat 25   - -
Sun 26   - -
Mon 27   16 87
Tue 28   17 88
Wed 29   18 89
Thu 30   19 90
Fri 31   - -

November -14

Day Date Nov-14 Working Days
Sem Total
Sat 1   - -
Sun 2   - -
Mon 3   - -
Tue 4 Moharam - -
Wed 5   - -
Thu 6   - -
Fri 7   - -
Sat 8   - -
Sun 9   - -
Mon 10   - -
Tue 11   - -
Wed 12   - -
Thu 13   - -
Fri 14   - -
Sat 15   - -
Sun 16   - -
Mon 17   - -
Tue 18   - -
Wed 19   - -
Thu 20   - -
Fri 21   - -
Sat 22   - -
Sun 23   - -
Mon 24   - -
Tue 25   - -
Wed 26   - -
Thu 27   - -
Fri 28   - -
Sat 29   - -
Sun 30   - -

December -14

Day Date Dec-14 Working Days
Sem Total
Mon 1      
Tue 2      
Wed 3      
Thu 4      
Fri 5 College Re-opens 1 1
Sat 6   - -
Sun 7   - -
Mon 8   2 2
Tue 9   3 3
Wed 10   4 4
Thu 11   5 5
Fri 12   6 6
Sat 13   - -
Sun 14   - -
Mon 15   7 7
Tue 16   8 8
Wed 17   9 9
Thu 18   10 10
Fri 19   11 11
Sat 20   - -
Sun 21   - -
Mon 22   12 12
Tue 23   13 13
Wed 24   14 14
Thu 25 Christmas - -
Fri 26   15 15
Sat 27   - -
Sun 28   - -
Mon 29   16 16
Tue 30   17 17
Wed 31   18 18

January -15

Day Date Jan-15 Working Days
Sem Total
Thu 1 New Year - -
Fri 2   1 19
Sat 3 Milad-un-nabi - -
Sun 4   - -
Mon 5   2 20
Tue 6   3 21
Wed 7   4 22
Thu 8   5 23
Fri 9   6 24
Sat 10   - -
Sun 11   - -
Mon 12   7 25
Tue 13   8 26
Wed 14   9 27
Thu 15 Pongal Day - -
Fri 16 Thiruvalluvar Day - -
Sat 17 Ulavar Thirunal - -
Sun 18   - -
Mon 19   10 28
Tue 20   11 29
Wed 21   12 30
Thu 22   13 31
Fri 23   14 32
Sat 24   - -
Sun 25   - -
Mon 26 Republic Day - -
Tue 27   15 33
Wed 28   16 34
Thu 29   17 35
Fri 30   18 36
Sat 31   - -

Febuary -15

Day Date Feb-15 Working Days
Sem Total
Sun 1   - -
Mon 2   1 37
Tue 3   2 38
Wed 4   3 39
Thu 5   4 40
Fri 6   5 41
Sat 7   - -
Sun 8   - -
Mon 9   6 42
Tue 10   7 43
Wed 11   8 44
Thu 12   9 45
Fri 13   10 46
Sat 14   - -
Sun 15   - -
Mon 16   11 47
Tue 17   12 48
Wed 18   13 49
Thu 19   14 50
Fri 20   15 51
Sat 21   - -
Sun 22   - -
Mon 23   16 52
Tue 24   17 53
Wed 25   18 54
Thu 26   19 55
Fri 27   20 56
Sat 28   - -

March -15

Day Date Mar-15 Working Days
Sem Total
Sun 1   - -
Mon 2   1 57
Tue 3   2 58
Wed 4   3 59
Thu 5   4 60
Fri 6   5 61
Sat 7   - -
Sun 8   - -
Mon 9   6 62
Tue 10   7 63
Wed 11   8 64
Thu 12   9 65
Fri 13   10 66
Sat 14   - -
Sun 15   - -
Mon 16   11 67
Tue 17   12 68
Wed 18   13 69
Thu 19   14 70
Fri 20   15 71
Sat 21 Telugu New year - -
Sun 22   - -
Mon 23   16 72
Tue 24   17 73
Wed 25   18 74
Thu 26   19 75
Fri 27   20 76
Sat 28   - -
Sun 29   - -
Mon 30   21 77
Tue 31   22 78

April -15

Day Date Apr-15 Working Days
Sem Total
Wed 1   1 79
Thu 2 Mahavir Jeyanthi - -
Fri 3 Good Friday - -
Sat 4   - -
Sun 5   - -
Mon 6   2 80
Tue 7   3 81
Wed 8   4 82
Thu 9   5 83
Fri 10   6 84
Sat 11   - -
Sun 12   - -
Mon 13   7 85
Tue 14 Tamil New Year, Ambedkar Day - -
Wed 15   8 86
Thu 16   9 87
Fri 17   10 88
Sat 18   - -
Sun 19   - -
Mon 20   11 89
Tue 21   12 90
Wed 22   - -
Thu 23   - -
Fri 24   - -
Sat 25   - -
Sun 26   - -
Mon 27   - -
Tue 28   - -
Wed 29   - -
Thu 30   - -